9/14/2015

விழுந்துவிட்டேன் காதலில்

நீ 
வீதியை கடக்கமுன்பே 
நான் 
விழுந்துவிட்டேன் காதலில்