1/26/2010

தாய்மையின் சாதனை

4 comments:

நிலாமதி said...

பெண்மைக்கு இறைவனால் ....கொடுத்த கொடை தாய்மை .......

ஹேமா said...

யாதவன்...தாயை...தாய்மையை உணர்ந்தால்தான் உணர்வோடு எழுதவும் முடியும்.

அரங்கப்பெருமாள் said...

....மசக்கைகள் மயக்கங்கள் கொண்டு மடிசாயும் வாழைத்தண்டு,சுமையல்ல பாரம்.....

henry J said...

தினசரி 10 இணையதலங்களை பார்பதான் மூலம் இணையதளத்தில் 5$ சம்பாதிக்கலாம். நன் இந்த இனையதளம் மூலம் 5$ பெற்றேன். அதற்கான ஆதாரம் இந்த தலத்தில் உள்ளது. Click Here