7/27/2010

கன்னக்குழியில் காதல்உன்னை நினைத்து சிரிக்கையில்
கன்னக்குழியில்
காதல் நிறைகிறது

No comments: