12/08/2009

மாயை என்னும் உலகில் மந்திரத்தால் வாழும் மனிதர்கள்

2 comments:

ஹேமா said...

தக்கணப் பிழைப்பதுதான் இன்றைய வாழ்வின் இயல்பாகிறது யாதவன்.

நீங்கள் சுகம்தானே !

kanna said...

மாயையின் வழியில்
மனித மனம்
ஆன்மீக வல்லாதிகத்தின்
அடுத்த...........வெயிட் கவிதை ஒன்று வருகுது