5/09/2009

வாழ்கைத்தத்துவம்

1 comment:

kanna said...

உன் தத்துவம் அழகு.........உன் நம்பிக்கை அழகு
உன் வரிகள் அழகு வாழ்த்துக்கள் ஓர் கவிஞனாய்