3/07/2009

கற்பனைப்போதை

1 comment:

அன்புமணி said...

ஏழைகளின் மனம் புழுங்கினால் என்னவாகும் என்று உலகம் அறியும் நாள் வரும். அன்று எல்லாரும் நலம் பெறுவர்.